Nasze zasady

Regulamin

 1. Członkami DA Górka mogą być osoby pełnoletnie, studenci do 26 roku życia włącznie.
 2. Do Górki można dołączyć i zrezygnować w każdym momencie. Nie posiadamy list obecności i deklaracji członkowskich.
 3. Każdy jako wolny człowiek, stając się częścią Duszpasterstwa bierze odpowiedzialności za miejsce, za poznawane tu osoby oraz za powierzane mu zadania.
 4. Celem Górki jest wspólne poszukiwanie żywego Boga oraz dojrzewanie w wierze.
 5. Zasadnicze metody pracy duszpasterstwa czerpią z ponad VIII-wiekowej tradycji Zakonu Kaznodziejskiego:
  • Wspólna celebracja i dbałość o piękno liturgii
  • Otwartość na drugiego człowieka; doświadczenie budowania dojrzałych więzi
  • Poznawanie siebie; dbałość o integralny rozwój duszy, ciała i psychiki ze szczególny uwzględnieniem relacji między rozumem i wiarą
  • Poznawanie słowa Bożego, które posyła mnie w świat, jako ucznia-apostoła Jezusa Chrystusa
 6. Do dyspozycji duszpasterstwa oddany jest tzw. salonik, kuchnia i taras. Studenci troszczą się o porządek i czystość tych pomieszczeń.
 7. Należy zwrócić szczególną uwagę na system przeciwpożarowy zainstalowany w domu duszpasterskim, który – ze względu na bliskość zabytkowego kościoła – automatycznie wzywa jednostki Straży Pożarnej do akcji gaśniczej. W związku z tym istnieje absolutny zakaz używania otwartego ognia, także na tarasie. Uprasza się również o odpowiednie wietrzenie kuchni podczas przygotowywania posiłków.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, kościół, dziedziniec klasztoru i dom duszpasterski to przestrzenie monitorowane. Nagranie obrazu jest przechowywane przez Klasztor przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty nagrania.
 9. Zwyczajowo w ciągu roku akademickiego studenci biorą odpowiedzialność za zorganizowanie: Kuchni św. Mikołaja, Wigilii oraz Śniadania dla Bezdomnych i Ubogich, Gdańskiej Drogi Krzyżowej.
 10. Ważną rolę w życiu Górki pełnią wyjazdy duszpasterskie, które regulują dodatkowe zasady.
 11. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. Wyjazd Debiutantów.
 12. W przestrzeni duszpasterskiej przy klasztorze pw. Świętego Mikołaja zabronione jest spożywanie alkoholu oraz wszelkich używek, które zagrażać mogą życiu i zdrowiu.
 13. Przebywanie w pomieszczeniach duszpasterskich poza wyznaczonymi terminami regularnych spotkań, a szczególnie kwestia ewentualnego noclegu domaga się każdorazowej zgody duszpasterza. Przed 22.00, kiedy to zamykany jest klasztor i wejście na dziedziniec oraz uruchamiany alarm, należy opuścić Górkę.
 14. Nad Górką czuwa duszpasterz akademicki, powoływany przez przeora Klasztoru pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.
 15. Duszpasterz jest dostępny dla członków Górki, także poza regularnymi spotkaniami. Na indywidualne rozmowy wyznacza specjalny dyżur duszpasterski.
 16. Duszpasterzowi w wypełnianiu jego zadań pomaga rada studentów, ustanowiona na początku roku akademickiego.
 17. Wszelkie kwestie sporne, nie uwzględnione w powyższym regulaminie rozstrzyga duszpasterz.

Zasady wyjazdów duszpasterskich

 1. Wyjazdy duszpasterskie pełnią istotną rolę w życiu Duszpasterstwa Akademickiego Górka.
 2. Wyjazdem duszpasterskim to taki, w którym bierze udział duszpasterz akademicki.
 3. Za organizację i sam przebieg wyjazdu odpowiadają wcześniej wyznaczone osoby. Należy zadbać o następujące sprawy, a nawet delegować osoby odpowiedzialne [miejsce spełniające nasze wymogi, z uwzględnieniem wyraźnego profilu religijnego; dojazd; ubezpieczenie; wyżywienie; liturgia; wspólna rekreacja; koszty i kwaterunek dla duszpasterza].
 4. W razie problemów finansowych, które miałyby wykluczyć uczestnictwo, istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterza lub rady studentów.
 5. Prócz specyfiki wynikającej z cech wyjazdu duszpasterskiego, każdy wyjazd porządkują ogólnoludzkie zasady kultury osobistej oraz przepisy BHP.
 6. W wyjeździe mogą brać udział jedynie członkowie DA Górka. (Wyjątek stanowi tzw. Wyjazd Debiutantów).
 7. Prócz walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych, każdy wyjazd jest dla nas sprawdzianem z chrześcijańskiej miłości braterskiej, która przejawia się w konkrecie w służbie drugiemu i rezygnacji z postawy egoistycznej.
 8. Integralną częścią wyjazdu jest wspólna celebracja Liturgii Godzin i codzienna Eucharystia.