Nasze zasady

Regulamin

 1. Członkami DA „Górka” mogą być osoby pełnoletnie, studenci do 26 roku życia włącznie.
 2. Do „Górki” można dołączyć i zrezygnować w każdym momencie. Nie posiadamy list obecności ani deklaracji członkowskich.
 3. Każdy jako wolny człowiek – stając się częścią duszpasterstwa – bierze odpowiedzialności za miejsce, poznawane tu osoby oraz za powierzane mu zadania.
 4. Celem „Górki” jest wspólne poszukiwanie żywego Boga oraz dojrzewanie w wierze.
 5. Zasadnicze metody pracy duszpasterstwa czerpią z ponad VIII-wiekowej tradycji Zakonu Kaznodziejskiego:
  • Wspólna celebracja i dbałość o piękno liturgii;
  • Otwartość na drugiego człowieka, doświadczenie budowania dojrzałych więzi;
  • Poznawanie siebie; dbałość o integralny rozwój duszy, ciała oraz psychiki, ze szczególny uwzględnieniem relacji między rozumem i wiarą;
  • Poznawanie Słowa Bożego, które posyła mnie w świat, jako ucznia-apostoła Jezusa Chrystusa.
 6. Do dyspozycji duszpasterstwa przeznaczony jest tzw. salonik, kuchnia i taras. Studenci troszczą się o utrzymanie porządku i czystości w tych pomieszczeniach.
 7. Zakazuje się używania otwartego ognia w pomieszczeniach duszpasterstwa i na tarasie. Szczególną uwagę należy zwrócić na system przeciwpożarowy zainstalowany w domu duszpasterskim, który – ze względu na bliskość zabytkowego kościoła – automatycznie wzywa jednostki Straży Pożarnej do akcji gaśniczej. W związku z tym uprasza się również o odpowiednie wietrzenie kuchni podczas przygotowywania posiłków.
 8. Ze względów bezpieczeństwa, kościół, dziedziniec klasztoru oraz dom duszpasterski są przestrzeniami monitorowanymi. Nagranie obrazu jest przechowywane przez Klasztor przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty nagrania.
 9. Zwyczajowo w ciągu roku akademickiego studenci biorą odpowiedzialność za zorganizowanie: Kuchni św. Mikołaja, Wigilii oraz Śniadania dla Bezdomnych i Potrzebujących, Gdańskiej Drogi Krzyżowej oraz Akademickiej Procesji Bożego Ciała.
 10. Ważną rolę w życiu „Górki” pełnią wyjazdy duszpasterskie, które regulują dodatkowe zasady. Na szczególną uwagę zasługuje Wyjazd Debiutantów.
 11. W przestrzeni duszpasterskiej przy bazylice pw. Świętego Mikołaja zabronione jest spożywanie alkoholu oraz wszelkich używek, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.
 12. Przebywanie w pomieszczeniach duszpasterskich poza wyznaczonymi terminami regularnych spotkań, a szczególnie kwestia noclegu, domaga się każdorazowej zgody duszpasterza. O godzinie 22.00 zamykany jest klasztor i wejście na dziedziniec oraz uruchamiany jest alarm. Do tego czasu należy opuścić dom duszpasterski.
 13. Nad „Górką” czuwa duszpasterz akademicki, powoływany przez przeora Klasztoru pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.
 14. Duszpasterzowi w wypełnianiu jego zadań pomaga rada studentów, ustanowiona na początku roku akademickiego. Sposób funkcjonowania i zakres obowiązków rady określa oddzielny dokument wewnętrzny.  
 15. Duszpasterz jest dostępny dla członków „Górki” także poza regularnymi spotkaniami. W celu odbycia indywidualnych rozmów należy kontaktować się bezpośrednio z duszpasterzem.
 16. Wszelkie kwestie sporne, nieuwzględnione w powyższym regulaminie, rozstrzyga duszpasterz.
 17. Duszpasterstwo powinno być miejsce bezpiecznym dla wszystkich i stwarzać przestrzeń do rozwoju duchowego i ogólnoludzkiego. Dlatego też w przypadku naruszaniu zasada regulaminu bądź stwarzania zagrożenia dla innych członków DA lub samego siebie, duszpasterz jest zobowiązany do podjęcia konkretnych kroków w celu ochrony osób powierzonych jego opiece.
 18. Każdy student „Górki” jest zobowiązany do zgłaszania duszpasterzowi wszelkich przypadków przemocy i naruszania granic w sferze fizycznej, psychicznej czy duchowej. Kiedy sam duszpasterz staje się źródłem zagrożenia dla członków DA należy niezwłocznie zawiadomić przeora klasztoru bądź powiadomić delegata prowincjała dominikanów ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie +48 535 142 884
  [email protected]
 19. Niniejszy regulamin nie jest opisem misji DA „Górka”, stwarza jedynie ramy bezpieczeństwa. Funkcjonowanie duszpasterstwa jest zależne od twórczego zaangażowania każdego z osobna i wszystkich razem. Główną inspiracją duszpasterskiej działalności są dla nas słowa Jezusa zawarte w Ewangelii, które odczytujemy w duchu dominikańskiego charyzmatu, obecnego w Kościele od ponad ośmiu wieków.

Zasady wyjazdów duszpasterskich

 1. Wyjazdy duszpasterskie pełnią istotną rolę w życiu Duszpasterstwa Akademickiego Górka.
 2. Wyjazd duszpasterski to taki, w którym bierze udział duszpasterz akademicki.
 3. Za organizację i przygotowanie planu wyjazdu odpowiadają wcześniej wyznaczone osoby. Należy zadbać o następujące sprawy: miejsce spełniające nasze wymogi z uwzględnieniem wyraźnego profilu religijnego; dojazd; ubezpieczenie; wyżywienie; liturgia; wspólna rekreacja; koszty i zakwaterowanie dla duszpasterza.
 4. Każdy z uczestników respektuje wcześniej ustalony, przez organizatorów i duszpasterza, plan, charakter i zasady wyjazdu
 5. Przed każdym wyjazdem należy uiścić bezzwrotną zaliczkę, która jest jednocześnie rozumiana jako zapisanie się na wyjazd.
 6. Zapisanie się na wyjazd jest jednoznaczne z uczestnictwem w całym wydarzeniu. Nie ma możliwości późniejszego przyjazdu bądź wcześniejszego samowolnego opuszczenia wyjazdu duszpasterskiego.
 7. W razie problemów finansowych, które miałyby wykluczyć uczestnictwo, istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu. W tym celu należy zgłosić się do duszpasterza lub rady studentów.
 8. Podczas każdego wyjazdu duszpasterskiego obowiązuje przestrzeganie ogólnoludzkich zasad kultury osobistej oraz przepisy bezpieczeństwa.
 9. Wyjazdy są przeznaczone zasadniczo dla studentów z DA Górka. Udział osób spoza duszpasterstwa jest możliwy za wcześniejszą wiedzą i zgodą duszpasterza.
 10. Prócz walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych, każdy wyjazd jest dla nas sprawdzianem z chrześcijańskiej miłości braterskiej, która przejawia się w służbie drugiemu i rezygnacji z postawy egoistycznej.
 11. Integralną częścią wyjazdów jest wspólna celebracja Liturgii Godzin oraz codzienna Eucharystia.